Poppers Juic’d Platinum 10ml

299 

Čistič kůže je navržen a vyroben pro čistění a úpravu erotických oděvů,hraček a pomůcek z kůže.
Produkt není vyroben ani není určen pro lidskou spotřebu!
Varování – Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.
Obsah: 10 ml:
Isopropyl Nitrite – CAS 541-42-4
Isopropanol/Propan-2-OL – CAS 67-63-0

Katalogové číslo: P22999 Kategorie:

Popis

Čistič kůže je navržen a vyroben pro čistění a úpravu erotických oděvů,hraček a pomůcek z kůže.
Produkt není vyroben ani není určen pro lidskou spotřebu!
Varování – Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.
Obsah: 10 ml:
Isopropyl Nitrite – CAS 541-42-4
Isopropanol/Propan-2-OL – CAS 67-63-0

Další informace

Výrobce